fbpx
Vyberte stránku

VOP

Všeobecné obchodní podmínky, doprava, platby…

 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu dagara.cz

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

DAGARA Nature s.r.o.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku,
C 107589 vedená u Krajského soudu v Brně
se sídlem: Nemochovice 22, 683 33
IČ: 07326211 , DIČ: CZ07326211 

číslo účtu: 2801477828/2010, účet vedený u Fio banky a.s./

Kontakty:

Telefon: +420 724 689 661
E-mail: michala@dagara.cz
Kancelář a doručovací adresa: Nemochovice 22, 683 33

II. OBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (nás jako prodávajícího a Vás jako kupujícího), které vyplývají z kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Kupní smlouva je uzavřená na dálku prostřednictvím internetové objednávky. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží přes náš internetový obchod umístněný na stránce https://dagara.cz/obchod.

Kupujícím může být spotřebitel (§2 odst. 1 a) Zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele: fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo obchodník.

Pokud jako obchodník se sídlem mimo území České republiky máte nárok na odpočet DPH, jste povinen nám zaslat kopii platného potvrzení o přidělení registračního čísla plátce DPH na adresu pavla@dagara.cz.

Všeobecné obchodné podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy. Odesláním své objednávky potvrzujete, že jste se se všeobecnými obchodnými podmínkami seznámili a v tomto znění je akceptujete. Všeobecné obchodní podmínky k takto potvrzené objednávce můžou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

Pokud se kterékoliv ustanovení kupní smlouvy stane neplatným, nepovede tato změna k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení se použijí ustanovení všeobecně závazných právních předpisů upravující otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Každá ze smluvních stran souhlasí s tím, že učiní vše k přijetí jiného ustanovení, které svým obsahem a povahou nejlépe odpovídá zamýšlenému smyslu a rozsahu původního ustanovení.

III. OBJEDNÁVKA A ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo nakupovat v našem internetovém obchodě:

a) bez registrace formou jednorázového objednávkového formuláře

b) po předchozí registraci a přihlášením uživatelským jménem a heslem formou zjednodušené objednávky bez nutnosti opakovaného zadávání zákaznických údajů.

Kupujícím v našem internetovém obchodě je každý zákazník, který potvrdí objednávku zboží prostřednictvím elektronického formuláře dostupného v našem e-shopu. Pro zákazníky s bydlištěm nebo sídlem v rámci České republiky je momentem potvrzení objednávky ze strany zákazníka uzavřená kupní smlouva, která je závazná pro obě smluvní strany. O uzavření kupní smlouvy Vám pošleme potvrzující e-mail.

Se zahraničními zákazníky s doručovací adresou mimo území ČR je kupní smlouva uzavřena momentem potvrzení podmínek včetně ceny dopravy druhou stranou prostřednictvím e-mailu.

Vaše objednávka bude u nás archivovaná za účelem plnění povinností z ní vyplývajících po dobu 5 let a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Odeslání objednávky (příp. registrace) je podmíněno potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými obchodnými podmínkami a se zpracováním osobních údajů objednavatele. Registrovaný zákazník může kdykoliv svou registraci zrušit zasláním požadavku na e-mail michala@dagara.cz

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností oběma smluvními stranami z ní vyplývajících.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodejní ceny jednotlivých produktů uvedených na stránkách našeho internetového obchodu jsou aktuální a platné. Veškeré prodejní ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky. Prodejní cena zboží na stránkách našeho internetového obchodu nezahrnuje náklady na dodání, doběrečné, případně jiný poplatek, který může být do celkové ceny započítaný. Konečná cena včetně nákladů, kterou jste povinni uhradit, Vám bude zrekapitulována ještě před závazným odesláním objednávky. Faktura (daňový doklad o koupi zboží) Vám bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně přiložena k zásilce. Faktura zároveň slouží i jako záruční list a v některých případech jako dodací list. Potvrzením obchodních podmínek souhlasíte s elektronickým zasíláním faktur a daňových dokladů.

Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby

— zálohovou platbou / převodem na náš účet

zálohová faktura je v příloze e-mailu s potvrzením o přijetí objednávky

v případě, že nebude zálohová faktura uhrazena do 5 dnů ode dne zaslání potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail, bude tento krok chápán jako jednostranné odstoupení od kupní smlouvy a objednávka bude stornována

— prostřednictvím platební brány

— formou okamžitého bankovního převodu nebo platby kartou

— platbou v hotovosti – pouze při osobním odběru

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit Vám formy platby za zboží dle formy, rozsahu a kvality naší vzájemné spolupráce.

V. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A JINÉ POPLATKY

Objednané zboží, které je v našem internetovém obchodě označené jako dostupné, Vám bude doručeno prostřednictvím dopravce na dodací adresu v rámci České republiky v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne potvrzení Vaší objednávky. Zásilky do zahraničí budou doručeny na základě individuální dohody.

Děláme vše pro to, abychom objednávky obdržené v pracovní den do 12:00 hodin expedovali do 3 pracovních dnů. Jakmile je zboží od nás expedováno, zašleme Vám notifikační e-mail. Výjimečně může být lhůta na vychystání delší, o této skutečnosti Vás budeme případně informovat.

Běžná doba doručení zásilek, které předáme dopravci, je 1 až 2 pracovní dny.

Objednané zboží bude vydáno kterékoliv osobě zdržující se na Vámi určené dodací adrese. Takto vydané zboží se považuje za řádně doručeno.

V případě, že Vy ani Vámi pověřená osoba nepřevezmete zboží řádně a včas nebo zboží odmítnete převzít a bude nám vráceno zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním zboží. Zásilku opětovně doručíme jen po vzájemné dohodě.

Vlastnické právo ke zboží kupující nabude až úplným zaplacením celé kupní ceny.

K prodejní ceně zboží uvedeného v našem internetovém obchodě se připočítává poštovné dle způsobu doručení a adresy pro doručení.Není-li ujednáno jinak, je Zboží/výrobek dodáván prostřednictvím Zásilkovny nebo jiného smluvního dopravce Společnosti.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Přehled možných způsobů doručení zásilek v rámci ČR – pro koncové zákazníky:

– Doručení do výdejního místa ZÁSILKOVNY
– Osobní odběr v NEMOCHOVICÍCH, případně v BRNĚ

– Další možnosti doručení budeme aktualizovat

Forma doručení: osobní odběr – zdarma
Cena doručení: Zásilkovna na výdejní místo – 89 Kč
                           Zásilkovna na adresu – 119 Kč
                           doběrečné: příplatek 20 Kč

Jako spotřebitel jste oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás prosím informujte e-mailem na adrese michala@dagara.cz . Pro dodržení lhůty je rozhodující datum doručení oznámení.

Zboží spolu s průvodním dopisem nám pak musí být doručeno do 14 dnů ode dne oznámení na adresu: DAGARA Nature s.r.o., Nemochovice 22, 683 33
Vyhrazujeme si právo nepřevzít zboží, které nám zašlete zpět na dobírku .

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste zvolili jiný druh doručení, než je nejlacinější běžný způsob doručení, který nabízíme.

Po doručení zboží zpět k nám bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis), který Vám bude zaslán e-mailem a který je třeba potvrdit a doručit zpět k nám. Peníze Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od doručení potvrzeného dobropisu bezhotovostně na účet, který jste uvedli v dobropisu, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (včetně nákladů na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty) s výjimkou nákladů na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy z důvodu oprávněné reklamace (viz.Reklamační řád ).

Od kupní smlouvy nemůžete odstoupit v případě, že se jedná o:

– zboží, které není vhodné vrátit z hygienických důvodů

– zboží, které může být vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíchané s jinou látkou

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

VII. ZODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Bližší informace a přesné podmínky najdete v části Reklamační řád.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlasí, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

Získání a zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy je realizováno na základě Kapitoly I, článku 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 . Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně adresa jiného místa pro doručení zásilky, adresa elektronické pošty, číslo telefonu/mobilu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, příp. jméno firmy (dále jen „osobní údaje“). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a v souladu s účelem dohodnutým v kupní smlouvě. Osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu odbavení Vaší objednávky a dále pak ještě po dobu dalších 10 let, protože nám to přikazují zákony ČR (například: 563/1991 sb. O účetnictví, 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty).

Zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je realizováno na základě Kapitoly I, článku 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Může se jednat o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, číslo telefonu/mobilu a IP adresa. IP adresa se získává jakožto průkazní materiál pro udělení souhlasu. V případě registrace uživatelského účtu se bude jednat i o údaje stejné jako jsou údaje nezbytné pro splnění smlouvy (viz výše). Osobní údaje získané na základě souhlasu budeme zpracovávat maximálně po dobu 3 let od data udělení souhlasu. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Našimi zpracovateli jsou například dopravní společnosti (DPD, aj.), e-shopová platforma BizBox, účetní společnost Pohoda a další. Zpracovatelům jsou předávány pouze ty informace, které jsou nutné pro plnění jejich role.

Práva kupujícího a všech subjektů, které poskytly své osobní údaje DAGARA Nature s.r.o., jsou upraveny v Kapitole III. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Mezi tato práva patří například „Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“ (článek 15) – požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v případě, že se jedná o opakovanou žádost v daném roce. Dále se jedná o „Právo na výmaz („právo být zapomenut“)“ (článek 17), nicméně toto právo není absolutní, osobní údaje je možné smazat pouze tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ve vašem zařízení ukládají informace o Vaší návštěvě. Tyto soubory jsou nedílnou součástí všech elektronických obchodů a nefungoval by bez nich např. nákupní košík či přihlášení. Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Prodávající a kupující potvrzují, že kupující od prodávajícího obdržel před získáním jeho osobních údajů všechny informace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a také informace týkající se práv subjektu údajů dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky bez výhrad přijímáte všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platném znění uvedeném na stránkách našeho internetového obchodu v den odeslání závazné objednávky, jako i platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na doručení, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuté jinak.

Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Veškeré Vaše podněty a stížnosti můžete sdělit osobně nebo písemně na naši doručovací adrese, případně telefonicky nebo formou e-mailu na adrese michala@dagara.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 7. 2. 2022.